Deelnemersovereenkomst Samsung TV Claim

Deze Deelnemersovereenkomst geldt tussen Stichting ICAM, gevestigd te Amsterdam, en de persoon die zich via de website van Stichting ICAM heeft aangemeld voor de collectieve actie over de Samsung TV Claim. Die aanmelding wordt per e-mail bevestigd.

DE SAMSUNG TV CLAIM

Stichting ICAM zal onder de naam “Samsung TV Claim” een collectieve actie starten tegen Samsung Electronics Benelux B.V. vanwege een verboden prijskartel. Samsung heeft vanaf januari 2013 tot en met december 2018 ongeoorloofd druk uitgeoefend op de verkoopprijs van Samsung TV’s. Dat heeft zij gedaan door de online verkoopprijzen van Samsung TV’s bij zeven grote detailhandelaren te monitoren, en hen bij afwijking van de door Samsung gewenste prijs stelselmatig aan te sporen de prijs te verhogen. Samsung heeft hiermee in strijd gehandeld met het kartelverbod in de Mededingingswet, waarvoor zij een boete heeft gekregen van de Autoriteit Consument & Markt.

Consumenten hebben hierdoor jarenlang teveel betaald voor Samsung TV’s, oplopend tot meer dan € 250.

DE CLAIM

Wij vinden dat iedereen die schade heeft geleden door de praktijken van Samsung gecompenseerd moet worden. Daartoe zullen wij eerst met Samsung in onderhandeling treden. Als dat niet slaagt, zal Stichting ICAM – indien zich bij haar naar haar oordeel voldoende deelnemers hebben aangemeld – een collectieve procedure beginnen op grond van artikel 3:305a BW ten behoeve van iedereen die schade heeft geleden door het prijskartel.

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van het door de deelnemer gekochte model en van de betaalde prijs. De schadevergoeding verschilt dus per TV, maar kan oplopen tot meer dan € 250.

JOUW DEELNAME

Door deelname aan de Samsung TV Claim verklaar je dat jij in de periode januari 2013 tot en met december 2018 in Nederland online of in een fysieke winkel een Samsung TV hebt gekocht. Door deelname verleen je aan Stichting ICAM het exclusieve recht, de last, opdracht en volmacht, met recht van substitutie, om jouw belangen te behartigen in verband met de Samsung TV Claim (op grond van art. 7:400, 7:414 en 3:60 BW), wat onder meer het volgende inhoudt:

  • Stichting ICAM mag namens jou iedere (rechts)handeling verrichten met als doel het behartigen van jouw belangen in verband met de Samsung TV Claim;
  • Stichting ICAM mag namens jou onderhandelen en een schikking sluiten en zo nodig procederen over de Samsung TV Claim. Onder andere mag Stichting ICAM jou vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures en in collectieve schikkingsovereenkomsten. Ook mag Stichting ICAM namens jou een individuele procedure starten. Wij mogen zelf kiezen of Stichting ICAM handelt in jouw naam of in naam van Stichting ICAM;
  • Stichting ICAM mag opt-out verklaringen afleggen in verband met zaken of schikkingen over de Samsung TV Claim. Dat wil zeggen dat Stichting ICAM kan bepalen of jij zal deelnemen aan bepaalde procedures en of bepaalde rechterlijke uitspraken of schikkingen op jou van toepassing zullen zijn. Als bijvoorbeeld een andere stichting een schikking sluit over de Samsung TV Claim en wij van mening zijn dat deze schikking niet goed genoeg is, dan kunnen wij jou uitsluiten van die schikking zodat wij jouw belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen;
  • Stichting ICAM mag namens jou iedere gerechtelijke procedure voeren die ze relevant acht voor het bereiken van de doelen in de kwestie Samsung TV Claim;
  • Stichting ICAM kan zelf bepalen welke (gerechtelijke) maatregelen ze neemt, welke vorm ze die geeft, welke strategische keuzes ze daarin maakt en welk tijdpad ze daarbij hanteert. Ook is Stichting ICAM gerechtigd naar eigen bevind van zaken derden in te schakelen bij het voeren van de actie.

Dat je een exclusief recht geeft, betekent dat je dit recht niet meer zelf kunt uitoefenen en niet door een derde kunt laten uitoefenen.

JOUW GEGEVENS

Je belooft dat de gegevens die je aan ons opgeeft, juist en volledig zijn. Ook beloof je dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt als gegevens wijzigen, zoals je adres- of contactgegevens. Op eerste verzoek van Stichting ICAM zul je ons alle informatie en bewijsstukken geven waarmee wij kunnen vaststellen of en hoeveel schade jij hebt geleden ten gevolge van het bovengenoemde prijskartel, zoals kopieën van (digitale of papieren) facturen, aankoopbonnen of betaalbewijzen.

Kosten: No win, no fee

Stichting ICAM heeft geen winstoogmerk. De Samsung TV Claim wordt gevoerd op basis van “no win, no fee”. Alle kosten worden betaald door Stichting ICAM. Je hoeft dus zelf niets te betalen.

Alleen als door de rechter of in een schikking een schadevergoeding wordt toegekend, is Stichting ICAM gerechtigd tot een no win, no fee-compensatie . De no win, no fee-compensatie bedraagt 20% van het behaalde resultaat. Onder “behaald resultaat” valt alles wat je inzake de Samsung TV Claim ontvangt. Als een vergoeding in natura wordt ontvangen, wordt het percentage berekend over de waarde van die vergoeding. Jij ontvangt dus zelf altijd 80%.

Stichting ICAM zal proberen om de no win, no fee-compensatie ook door Samsung te laten betalen, zodat je ook dat niet hoeft te betalen. Als dat niet lukt, zal de no win, no fee-compensatie wel door jou betaald moeten worden, maar dus alleen als jij een (schade)vergoeding krijgt toegekend. De no win, no fee-compensatie wordt dan in mindering gebracht op het bedrag dat aan jou wordt uitgekeerd.

Door deze no win, no fee-systematiek hoef jij geen kosten te maken en loop jij geen (financiële) risico’s door deelname aan deze actie. Stichting ICAM en jij hebben in zekere zin hetzelfde belang bij een goede afloop van de actie en opbrengst van de schadeclaim. Immers, als er een opbrengst is ontvang jij 80% en Stichting ICAM 20%, dus zowel jij als Stichting ICAM zijn gebaat bij succes.

Indien de totale aan Stichting ICAM toekomende no win, no fee-compensatie het bedrag overstijgt dat Stichting ICAM aan kosten heeft gemaakt (waaronder de financieringskosten van de actie, met inbegrip van een vergoeding voor rente en risico), dan zal 10% van dat overschot worden gebruikt voor toekomstige collectieve belangenbehartiging door Stichting ICAM op het gebied van massaschade. Dit is gemaximeerd op een bedrag van € 150.000,-. Het restant van een eventueel overschot zal naar rato worden verdeeld onder alle gedupeerden van de Samsung TV Claim, waarbij eerst de Deelnemers zullen worden gecompenseerd voor de eventueel door hen betaalde no win, no fee-compensatie. Dit is in overeenstemming met uitwerking 2 van Principe II van de Claimcode.

Het is mogelijk dat er meerdere initiatieven gaan lopen en dat niet kan worden vastgesteld of het behaalde resultaat (mede) komt door de inspanningen van Stichting ICAM. Om die reden is de no win, no fee-compensatie bij succes te allen tijde verschuldigd, ongeacht waardoor het resultaat uiteindelijk wordt behaald.

Je stemt er onherroepelijk mee in dat de no win, no fee-compensatie rechtstreeks zal worden uitbetaald aan Stichting ICAM of een door ons ingeschakelde derde. Als een eventueel behaald resultaat rechtstreeks aan jou wordt betaald, zul je de no win, no fee-compensatie binnen veertien dagen na ontvangst van het behaalde resultaat aan Stichting ICAM overmaken. Stichting ICAM mag eventuele vorderingen die ze op jou verkrijgt, verrekenen met eventuele betalingen van of namens Stichting ICAM aan jou.

BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST

Indien je dat wilt, kun je zonder opgaaf van redenen deze deelnemersovereenkomst opzeggen en je deelname beëindigen via dit webformulier. Dat kan kosteloos binnen veertien (14) dagen na akkoord. Ook daarna kun je deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen, maar dan blijf je vanwege de door Stichting ICAM uitgevoerde werkzaamheden en genomen risico’s wel de no win, no fee-compensatie verschuldigd over ieder behaald resultaat dat je inzake de Samsung TV Claim op enig moment ontvangt. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7:423 lid 2 BW, eindigt deze overeenkomst niet door de dood, ondercuratelestelling of faillissement van de deelnemer of het ten aanzien van de deelnemer van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Stichting ICAM is op ieder moment gerechtigd om haar werkzaamheden en deze overeenkomst te beëindigen, in welk geval ze geen aanspraak meer zal maken op de no win, no fee-compensatie.

GEEN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Stichting ICAM zal zich er redelijkerwijs voor inspannen om haar doelstellingen te bereiken. Wij kunnen echter geen gunstige uitkomst garanderen. Stichting ICAM, de leden van haar bestuur en raad van toezicht, haar adviseurs, haar advocaten en de financier zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij mocht lijden in verband met deze overeenkomst, de Samsung TV Claim, eventuele onderhandelingen of de uitvoering van een schikking door of namens Stichting ICAM, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

OVERIG

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Stichting ICAM heeft het recht deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen, waarover je tijdig en deugdelijk zal worden geïnformeerd. Mocht de overeenkomst wezenlijk wijzigen in jouw nadeel, dan heb je het recht de overeenkomst te beëindigen zonder verder nog ergens toe verplicht te zijn.

Stichting ICAM heeft het recht deze overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder dat daarvoor enige nadere toestemming is vereist.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stichting ICAM. Jij kan geen andere natuurlijke of rechtspersoon dan Stichting ICAM tot nakoming aanspreken of schadeplichtig stellen. Personen die professionele werkzaamheden verrichten ten behoeve van Stichting ICAM, handelen bij de uitoefening van hun werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Stichting ICAM. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

STICHTING ICAM

Stichting ICAM is een onafhankelijke non-profit belangenorganisatie. De stichting is gevestigd aan de Maliesingel 17, 3581 BD, te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84597275. Meer informatie over Stichting ICAM, ons bestuur, de raad van toezicht en onze doelen, kunt u vinden via www.stichtingicam.nl. Daar kunt u ook onze verdere contactgegevens vinden.